Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (Tổ chức ngày 28/3/2017)

Xem thêm tại đây