TỜ TRÌNH: Về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Xem thêm tại đây