BIÊN BẢN HỌP NHÓM: Đề cử ứng viên tham gia bổ sung HĐQT nhiệm kì 2016-2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Biên bản họp nhóm: Xem tại đây

Sơ yếu lý lịch: Xem tại đây