TỜ TRÌNH v/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2017

Xem thêm tại đây