Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Xem thêm tại đây