TỜ TRÌNH v/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2017

Xem thêm tại đây