TỜ TRÌNH về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đợn vị kiểm toán năm 2017

Xem thêm tại đây