Thông báo : Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Xem tại đây.