Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Xem tại đây.