Báo cáo kết quả phát hành của DHT ( Ủy ban chứng khoán nhà nước )

Xem tại đây.